ActualitateSliderSocialUltima ora

A început perioada de contractare a furnizorilor de servicii medicale

Casa de Asigurări de Sănătate Gorj anunță demararea perioadei de contractare, pentru anul 2023, cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale.

În acest sens în perioada de 13.06.2023-16.06.2023, toți furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale sunt așteptați să depună sau să transmită în format electronic, asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului, cererile de intrare în relație contractuală, însoțite de documentele prevăzute de legislația în vigoare.

Nu vor fi acceptate la contractare cererile care nu sunt însoțite de toate documentele prevăzute de legislația în vigoare și nu sunt asumate prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului.

În cazul în care furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, transmit cererile însoțite de documentele prevăzute de actele normative în vigoare, necesare încheierii și negocierii contractelor/actelor adiționale, la alt termen decât cel comunicat mai sus și nu participă la negocierea și încheierea contractelor la termenele stabilite de CAS Gorj, aceștia nu vor mai desfășura activitate în sistemul de asigurări sociale de sănătate până la termenul următor de contractare, cu excepția situațiilor ce constituie cazuri de forță majoră, confirmate de autoritatea publică competentă, potrivit legii, și notificate de îndată casei de asigurări de sănătate, respectiv Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

În data de 19.06.2023 se va afișa lista furnizorilor pe domenii de asistentă medicală care îndeplinesc condițiile de eligibilitate în vederea contractării pentru anul 2023, precum și lista furnizorilor respinși la contractare, cu detalierea exactă a motivelor pentru care au fost respinși, furnizorii având posibilitatea să le conteste în termen de 24 de ore de la afișare.

Contestațiile vor fi soluționate de către comisia desemnată în acest scop, iar rezultatele contestațiilor vor fi afișate la sediul CAS Gorj, în data 21.06.2023. Termenul limită de încheiere a contractelor este 30 iunie 2023.

Litigiile născute în legătură cu încheierea contractelor vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

Litigiile nesoluționate sunt de competența Comisiei de Arbitraj sau, după caz, a instanțelor de judecată.

Informații detaliate privind contractarea și documentele care trebuie transmise în format electronic se pot obține la sediul CAS Gorj (telefon 0253.223.940/ 0253.223.950) sau accesând site-ul www.casan.ro/casgorj.

Furnizorii sunt rugați să acceseze permanent site-ul CAS Gorj pentru a fi la curent cu toate informațiile necesare, ce vor fi actualizate zilnic.

Articole similare

Back to top button